Language of document :

Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Steiermark (Австрия), постъпило на 14 март 2019 г. — DX

(Дело C-227/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Страни в главното производство

Жалбоподател: DX

Ответник: Bürgermeister der Stadt Graz

Встъпила страна: Finanzpolizei

Преюдициални въпроси

1.    Трябва ли член 56 ДФЕС, както и Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги1 и Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО2 да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба, която предвижда много високи глоби или имуществени санкции, по-специално с висок минимален размер, налагани кумулативно за всеки засегнат работник при нарушение на формалните задължения във връзка с трансгранична заетост на работници, като например неизпълнение на задължението за предоставяне на документация относно трудовите възнаграждения или неизпълнение на задължението за уведомяване на Zentrale Koordinationsstelle (Централна координационна служба на Федералното министерство на финансите)?

2.    При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Трябва ли член 56 ДФЕС, както и Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат кумулативно налагане на глоби или имуществени санкции за нарушение на формалните задължения във връзка с трансгранична заетост на работници, ако горната граница на санкциите не е определена в абсолютен размер?

____________

1 ОВ L 18, 1997 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 29.

2 Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (ОВ L 159, 2014 г., стр. 11).