Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. ožujka 2019. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – DX

(predmet C-227/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: DX

Druga stranka u žalbenom postupku: Bürgermeister der Stadt Graz

Intervenijent: Finanzpolizei

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 56. UFEU-a, Direktivu 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga1 i Direktivu 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. provedbi Direktive 96/71/EZ2 tumačiti na način da im se protivi nacionalna odredba kojom su predviđene izrazito visoke novčane kazne, a osobito visoki najniži iznosi novčanih kazni, koje mogu biti izrečene kumulativno za svakog dotičnog radnika, za povrede formalnih obveza u slučaju korištenja prekogranične radne snage, kao što je propust da se stave na raspolaganje isprave o plaći ili propust prijave Središnjem koordinacijskom uredu (prijave ZKO )?

2.    Ako na odgovor na prvo pitanje već ne bude potvrdan:

Treba li članak 56. UFEU-a, Direktivu 96/71/EZ i Direktivu 2014/67/EU tumačiti na način da im se protivi izricanje kumulativnih novčanih kazni bez apsolutnog najvišeg iznosa za povrede formalnih obveza u slučaju korištenja prekogranične radne snage?

____________

1 SL 1997., L 18, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 5., str. 127.)

2 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (SL 2014., L 159, str. 11.)