Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 14. marca 2019 – DX

(Zadeva C-227/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija)

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: DX

Nasprotna stranka: Bürgermeister der Stadt Graz

Ob udeležbi: Finanzpolizei

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 56 PDEU ter Direktivo Evropskega parlamenta in sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev1 in Direktivo 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/EG2 razlagati tako, da nasprotujejo nacionalnemu predpisu, ki za kršitve formalnih obveznosti pri čezmejnem zagotavljanju dela delavcev, kot je opustitev hranjenja plačnih dokumentov ali opustitev prijave osrednji koordinacijski enoti (prijava OKE), določa zelo visoke upravne globe, zlasti visoke minimalne globe, ki se naložijo kumulativno za vsakega zadevnega delavca?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali je treba člen 56 PDEU ter Direktivo 96/71/EG in Direktivo 2014/67/EU razlagati tako, da nasprotujejo naložitvi kumulativnih glob za kršitve formalnih obveznosti pri čezmejnem zagotavljanju dela delavcev brez absolutnih zgornjih mej?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 2, str. 431.

2 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), UL L 159, str. 11.