Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 14 mars 2019 – DX

(Mål C-227/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parter i det nationella målet

Klagande: DX

Motpart: Bürgermeister der Stadt Graz

Ytterligare deltagare i förfarandet: Finanzpolizei

Tolkningsfrågor

Ska artikel 56 FEUF samt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster1 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG2 tolkas så, att de utgör hinder för nationella bestämmelser som föreskriver mycket höga böter för överträdelser av formella förpliktelser vid gränsöverskridande utstationering av arbetstagare, såsom underlåtelse att bevara lönebesked eller göra en anmälan till den centrala koordinationsmyndigheten, det vill säga höga minimiböter som utgår kumulativt för respektive berörd arbetstagare?

För det fall den första frågan inte besvaras jakande:

Ska artikel 56 TEUF samt direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU då tolkas så, att de utgör hinder för att påföra kumulativa böter utan absoluta maximigränser för överträdelser av formella förpliktelser vid gränsöverskridande utstationering av arbetstagare?

____________

1 EGT L 18, 1997, s. 1.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 2014, s. 11).