Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour administrative (Luksemburg) 20. märtsil 2019 – État du Grand-duché de Luxembourg versus B, C, D, F.C.

(kohtuasi C-246/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour administrative

Põhikohtuasja pooled

Hageja: État du Grand-duché de Luxembourg

Kostjad: B, C, D, F.C.

Teine pool: A

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8 ning artikli 52 lõiget 1 tuleb – vajadusel koostoimes harta artikliga 47 – tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusaktid, mis võeti taotlusel toimuva teabe vahetamise korra raames eelkõige nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiivi 2011/16/EL (maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiiv 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta)1 rakendamiseks ja millega välistatakse, et teabe valdajast kolmas isik vaidlustab – eelkõige kohtus – iga otsuse, millega selle liikmesriigi pädev asutus kohustab teda esitama teabe, et rahuldada teise liikmesriigi teabevahetustaotlus?

2.    Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, tuleb direktiivi 2011/16 artikli 1 lõiget 1 ja artiklit 5 tõlgendada – vajadusel OECD maksustamise näidislepingu artikli 26 tõlgendamise arengut arvesse võttes – nii, et teabevahetustaotlus ja taotluse saanud liikmesriigi pädeva asutuse teabe väljastamiseks kohustav otsus, millega see taotlus rahuldatakse, vastavad kriteeriumile, et teave ei tohi olla eeldatavasti ilmselgelt mitteoluline, kui taotlev liikmesriik näitab ära asjaomase maksukohustuslase isiku, ajavahemiku, mida taotleva liikmesriigi uurimine puudutab, ja nimetatud teabe valdaja isiku, küsides teavet lepingute ning vastavate arvete ja maksete kohta, mida ei ole täpsustatud, kuid mille määravad ära kriteeriumid, milleks on esiteks asjaolu, et need sõlmis see konkreetne teabe valdaja, teiseks asjaolu, et neid kohaldati maksustamisaastatel, mida taotleva riigi asutuse uurimine puudutab, ja kolmandaks nende seos selle konkreetse maksukohustuslasega?

____________

1 ELT 2011, L 64, lk 1.