Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour administrative (Luxemburg) la 20 martie 2019 – État du Grand-duché de Luxembourg/B, C, D, F.C.

(Cauza C-246/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour administrative

Părțile din procedura principală

Apelant: État du Grand-duché de Luxembourg

Intimați: B, C, D, F.C.

Cealaltă parte: A

Întrebările preliminare

Articolul 7, articolul 8 și articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, coroborate eventual cu articolul 47 din carta menționată, trebuie interpretate în sensul că se opun unei legislații naționale a unui stat membru care, în cadrul regimului de procedură în materia schimbului de informații la cerere instituit, printre altele, în vederea punerii în aplicare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/99/CEE1 , exclude orice cale de atac, în special judiciară, din partea contribuabilului vizat de ancheta din statul membru solicitant și din partea unei terțe persoane vizate, împotriva unei decizii prin care autoritatea competentă a acestui stat membru obligă un deținător de informații să îi furnizeze informații pentru a da curs unei cereri de schimb de informații din partea unui alt stat membru?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 1 alineatul (1) și articolul 5 din Directiva 2011/16 trebuie interpretate, dacă este cazul ținând seama de caracterul evolutiv al interpretării articolului 26 din Modelul de convenție fiscală al OCDE, în sensul că o cerere de schimb, împreună cu o decizie prin care se dispune furnizarea de informații a autorității competente din statul membru solicitat, prin care se dă curs acestei cereri, îndeplinesc criteriul inexistenței unei lipse vădite de relevanță previzibilă, având în vedere că statul membru solicitant indică identitatea contribuabilului în cauză, perioada vizată de ancheta din statul membru solicitant și identitatea deținătorului informațiilor vizate, solicitând în același timp informații care se referă la conturi bancare, precum și la active financiare neprecizate, însă care sunt delimitate prin criterii privind, în primul rând, faptul că ar fi deținute de un deținător de informații identificat, în al doilea rând, anii de impozitare vizați de ancheta autorităților din statul solicitant și, în al treilea rând, legătura acestora cu contribuabilul în cauză identificat?

____________

1 JO 2011, L 64, p. 1.