Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative (Luxembursko) 20. marca 2019 – Luxemburské veľkovojvodstvo/B, C, D, F.C.

(vec C-246/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour administrative

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Luxemburské veľkovojvodstvo

Odporcovia: B, C, D, F.C.

Ďalší účastník konania: A

Prejudiciálne otázky

Majú sa články 7, 8 a článok 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, prípadne v spojení s článkom 47 uvedenej Charty, vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, ktorá v rámci režimu postupu výmeny informácií na požiadanie zavedenom s cieľom vykonať smernicu Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS1 , vylučuje akýkoľvek opravný prostriedok, najmä súdny, zo strany tretej osoby, ktorá je držiteľom informácií, proti rozhodnutiu, ktorým príslušný orgán tohto členského štátu ukladá tejto osobe povinnosť poskytnúť mu informácie s cieľom vyhovieť žiadosti o výmenu informácií predloženej iným členským štátom?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa článok 1 ods. 1 a článok 5 smernice 2011/16, prípadne s prihliadnutím na meniacu sa povahu výkladu článku 26 Vzorovej daňovej dohody OECD, vykladať v tom zmysle, že žiadosť o výmenu informácií, spolu s rozhodnutím o uložení povinnosti zo strany príslušného orgánu dožiadaného členského štátu, ktorým sa vyhovie takejto žiadosti, spĺňajú kritérium neexistencie zjavného nedostatku predvídateľnej relevantnosti, ak dožadujúci členský štát uvedie totožnosť dotknutého platiteľa dane, obdobie dotknuté vyšetrovaním v dožadujúcom členskom štáte a totožnosť držiteľa príslušných informácií, pričom požaduje informácie o zmluvách a s nimi súvisiacich nešpecifikovaných fakturáciách a platbách, ktoré sú ale vymedzené na základe kritérií týkajúcich sa po prvé skutočnosti, že predmetné zmluvy boli uzavreté konkrétnym držiteľom informácií, po druhé ich platnosti počas zdaňovacích rokov dotknutých vyšetrovaním orgánov dožadujúceho štátu, a po tretie ich spojenia s konkrétnym dotknutým platiteľom dane?

____________

1 Ú. v. EÚ L 64, 2011, s. 1.