Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 26.3.2019 – S.A.D. Maler und Anstreicher OG v. Magistrat der Stadt Wien

(asia C-256/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Valittaja: S.A.D. Maler und Anstreicher OG

Vastapuolena oleva viranomainen: Magistrat der Stadt Wien

Muu osapuoli: Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, kuten myös tehokkuusperiaatetta, ainakin sellaisen kansallisen oikeusjärjestyksen osalta, jossa perustuslaissa säädetään tuomioistuinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden takaamiseksi perusoikeudesta siihen, että tuomareiden käsittelemät asiat jaetaan etukäteen yleisten sääntöjen perusteella ennalta määräytyvän tehtäväjaon mukaisesti, tulkittava siten, että lainsäätäjän on varmistettava, että tämä perusoikeuksia koskeva tae on tehokas eikä pelkästään teoreettinen?

1a)    Lisäkysymys: Jos kysymykseen 1 vastataan kieltävästi:

Edellyttävätkö SEU 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, kuten myös tehokkuusperiaate, kansallisessa oikeusjärjestyksessä, jossa on taattu perustuslaissa perusoikeus vahvistettuun tehtäväjakoon, jonkinlaisia lainsäätäjän takeita koskevia velvollisuuksia, ja jos, niin millaisia?

1b)    Lisäkysymykset: Jos kysymykseen 1 vastataan myöntävästi:

1b- 1)    Edellyttävätkö SEU 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, kuten myös tehokkuusperiaate, kansallisessa oikeusjärjestyksessä, jossa on taattu perustuslaissa perusoikeus vahvistettuun tehtäväjakoon, ainakin sitä, että määräystä tai toimea, joka koskee asian jakamista tuomarille ja jonka antaneella elimellä ei lain mukaan ole toimivaltaa antaa tällaista määräystä tai toteuttaa tällaista toimea, on jätettävä noudattamatta?

1b- 2)     Edellyttävätkö SEU 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, kuten myös tehokkuusperiaate, kansallisessa oikeusjärjestyksessä, jossa on taattu perustuslaissa perusoikeus vahvistettuun tehtäväjakoon, ainakin sitä, että tuomioistuimen sisäisessä työjärjestyksessä asioiden jakamisesta vastaavalle tuomioistuimen elimelle voidaan antaa – jos ylipäätään – ainoastaan jo etukäteen määritettyä, suppeaa harkintavaltaa jakamispäätöksen osalta?

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, kuten myös tehokkuusperiaatetta, ainakin sellaisen kansallisen oikeusjärjestyksen osalta, jossa perustuslaissa säädetään tuomioistuinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden takaamiseksi perusoikeudesta siihen, että tuomareiden käsittelemät asiat jaetaan etukäteen yleisten sääntöjen perusteella ennalta määräytyvän tehtäväjaon mukaisesti, tulkittava siten, että tuomarin, jolla on epäilyjä 1) tuomioistuimen sisäisen tehtäväjaon lainmukaisuudesta tai 2) tuomioistuimen sisäistä tehtäväjakoa toteuttavan tuomioistuimen sisäisen päätöksen, joka koskee suoraan kyseisen tuomarin toimintaa (erityisesti asioiden jakamispäätös), lainmukaisuudesta, on voitava tehdä näiden epäilyjen osalta valitus (joka ei etenkään rasita taloudellisesti kyseistä tuomaria) toiseen tuomioistuimeen, jolla on täysi valvontavalta lainvastaisena pidettävän toimen lainmukaisuuden tutkimiseen?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Onko joitain muita määräyksiä, jotka lainsäätäjän on taattava ja joilla turvataan, että tuomarilla on mahdollisuus varmistaa tehtäväjaosta annettujen lakisääteisten (etenkin tuomioistuimen sisäisten) määräysten noudattamiseen liittyvien, häntä koskevien lakisääteisten määräysten noudattamisen lainmukaisuus?

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, kuten myös tehokkuusperiaatetta, ainakin sellaisen kansallisen oikeusjärjestyksen osalta, jossa perustuslaissa säädetään tuomioistuinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden takaamiseksi perusoikeudesta siihen, että tuomareiden käsittelemät asiat jaetaan etukäteen yleisten sääntöjen perusteella määräytyvän tehtäväjaon mukaisesti, tulkittava siten, että oikeudenkäynnin osapuolen, jolla on epäilyjä 1) tuomioistuimen sisäistä tehtäväjakoa koskevan sellaisen määräyksen lainmukaisuudesta, joka voi vaikuttaa ennakolta sitä koskevassa menettelyssä tehtävään päätökseen tai 2) sen lainmukaisuudesta, että kyseinen asia on jaettu tietylle tuomarille, on voitava tehdä vielä ennen tuomioistuinratkaisun antamista näiden epäilyjen osalta valitus (joka ei rasita kyseistä osapuolta kohtuuttomasti taloudellisesti) toiseen tuomioistuimeen, jolla on täysi valvontavalta lainvastaisena pidettävän toimen lainmukaisuuden tutkimiseen?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Onko joitain muita määräyksiä, jotka lainsäätäjän on taattava ja joilla turvataan, että oikeudenkäynnin osapuolella on vielä ennen tuomioistuinratkaisun antamista mahdollisuus varmistaa sitä koskeva perusoikeutensa, että asian käsittelee tuomari, jolla on toimivaltasääntöjen mukainen toimivalta, noudattamisen lainmukaisuus?

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, kuten myös tehokkuusperiaatetta, ainakin sellaisen kansallisen oikeusjärjestyksen osalta, jossa perustuslaissa säädetään tuomioistuinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden takaamiseksi perusoikeudesta siihen, että tuomareiden käsittelemät asiat jaetaan etukäteen yleisten sääntöjen perusteella määräytyvän tehtäväjaon mukaisesti, tulkittava siten, että tuomioistuimen sisäinen tehtäväjako ja tuomioistuimen sisäinen saapuvien asiakirjojen kirjaamismenettely on järjestetty niin avoimesti ja jäljitettävissä olevalla tavalla, että tuomari tai oikeudenkäynnin osapuoli voi ilman erityisiä ponnisteluja tarkistaa, vastaako se, mitkä asiat on konkreettisesti jaettu tuomarille tai tietylle jaostolle, tuomioistuimen sisäistä tehtäväjakoa koskevia sääntöjä?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Onko joitain muita määräyksiä, jotka lainsäätäjän on taattava ja joilla turvataan, että tuomarilla tai oikeudenkäynnin osapuolella on mahdollisuus saada käsitys tietyn asian jakamisen lainmukaisuudesta?

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, kuten myös tehokkuusperiaatetta, ainakin sellaisen kansallisen oikeusjärjestyksen osalta, jossa perustuslaissa säädetään tuomioistuinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden takaamiseksi perusoikeudesta siihen, että tuomareiden käsittelemät asiat jaetaan etukäteen yleisten sääntöjen perusteella määräytyvän tehtäväjaon mukaisesti, tulkittava siten, että oikeudenkäynnin osapuolten ja tuomarin on voitava ilman erityisiä ponnisteluja ymmärtää tehtäväjakoa koskevien sääntöjen sisältö ja että oikeudenkäynnin osapuolilla ja tuomarilla on tällä tavalla oltava mahdollisuus tarkistaa asian tuomarille tai tietylle jaostolle jakamisen lainmukaisuus?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Onko joitain muita määräyksiä, jotka lainsäätäjän on taattava ja joilla turvataan, että tuomari tai oikeudenkäynnin osapuoli voi saada käsityksen tietyn asian jakamisen lainmukaisuudesta?

6)     Mitä toimintavelvoitteita tuomarilla on, kun otetaan huomioon hänen unionin oikeudesta johtuva velvollisuutensa noudattaa unionin oikeuteen sisältyviä menettelysääntöjä, siinä tapauksessa, että tuomari velvoitetaan (tuomioistuimen ulkopuolisen tai sisäisen) toimen, jota hän ei voi riitauttaa, perusteella toimimaan tavalla, joka on unionin oikeuden vastainen ja jolla loukataan oikeudenkäynnin osapuolten oikeuksia?

____________