Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichts Wien (Österrike) den 26 mars 2019 – S.A.D. Maler und Anstreicher OG

(Mål C-256/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Wien

Parter i det nationella målet

Klagande: S.A.D. Maler und Anstreicher OG

Motpart: Magistrat der Stadt Wien

Övrig deltagare i rättegången: Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse

Tolkningsfrågor

Ska artikel 19.1 andra stycket FEU jämförd med artikel 47 i stadgan samt effektivitetsprincipen åtminstone när det gäller en nationell rättsordning, i vilken det i författningen föreskrivs en grundläggande rätt till fördelning av mål enligt på förhand fastställda allmänna regler i syfte att säkerställa domstolarnas oberoende och opartiskhet, tolkas så, att lagstiftaren är skyldig att säkerställa att denna grundläggande garanti är effektiv och inte enbart teoretisk?

1a)    Kompletterande fråga: Om fråga 1 besvaras nekande:

Medför artikel 19.1 andra stycket FEU jämförd med artikel 47 i stadgan samt effektivitetsprincipen några garantiförpliktelser för lagstiftaren i en nationell rättsordning där det i författningen föreskrivs en grundläggande rätt till en fast fördelning av mål och i så fall vilka?

1b)    Kompletterande frågor: Om fråga 1 besvaras jakande:

1b- 1)    Medför artikel 19.1 andra stycket FEU jämförd med artikel 47 i stadgan samt effektivitetsprincipen, åtminstone i en nationell rättsordning där det i författningen föreskrivs en grundläggande rätt till en fast fördelning av mål, en skyldighet att underlåta att beakta en anvisning respektive ett agerande som rör tilldelningen av ett mål till en domare genom ett organ som saknar behörighet enligt lag när det gäller denna anvisning respektive detta agerande?

1b- 2)     Medför artikel 19.1 andra stycket FEU jämförd med artikel 47 i stadgan samt effektivitetsprincipen, åtminstone i en nationell rättsordning där det i författningen föreskrivs en grundläggande rätt till en fast fördelning av mål, att ett organ som är behörigt att tilldela mål enligt den interna arbetsordningen endast får beviljas ett på förhand fastställt snävt handlingsutrymme för beslut om tilldelning?

2)    Ska artikel 19.1 andra stycket FEU jämförd med artikel 47 i stadgan samt effektivitetsprincipen åtminstone när det gäller en nationell rättsordning, i vilken det i författningen föreskrivs en grundläggande rätt till fördelning av mål enligt på förhand fastställda allmänna regler i syfte att säkerställa domstolarnas oberoende och opartiskhet, tolkas så, att en domare som hyser tvivel 1) huruvida den interna fördelningen av mål är lagenlig, respektive 2) huruvida ett beslut genom vilket den interna fördelningen av mål genomförs är lagenligt, vilket direkt påverkar denna domares tjänstgöring (särskilt beslut om tilldelning av mål), måste kunna inge ett rättsmedel (vilket framför allt inte får medföra någon finansiell belastning för domaren) till en annan domstol som har full behörighet att pröva huruvida den rättsakt som betecknats som lagstridig är lagenlig?

Om denna fråga besvaras nekande:    Finns det andra villkor som lagstiftaren ska garantera, genom vilka säkerställs att det är möjligt för en domare att säkra ett lagenligt iakttagande av de lagstadgade (särskilt domstolsinterna) villkoren för fördelning av mål som berör denne?

3)    Ska artikel 19.1 andra stycket FEU jämförd med artikel 47 i stadgan samt effektivitetsprincipen åtminstone när det gäller en nationell rättsordning, i vilken det i författningen föreskrivs en grundläggande rätt till fördelning av mål enligt på förhand fastställda allmänna regler i syfte att säkerställa domstolarnas oberoende och opartiskhet, tolkas så att en part i ett mål som hyser tvivel 1) huruvida en bestämmelse angående den interna fördelningen av mål som har prejudicerande verkan på avgörandet av dennes förfarande är lagenlig, respektive 2) huruvida tilldelningen av detta mål till en viss domare är lagenlig, redan innan målet har avgjorts måste kunna inge ett rättsmedel (som inte medför någon orimlig finansiell belastning) till en annan domstol som har full behörighet att pröva huruvida den rättsakt som betecknats som lagstridig är lagenlig?

Om denna fråga besvaras nekande:    Finns det andra villkor som lagstiftaren ska garantera för att säkerställa att det är möjligt för en part att säkra ett lagenligt iakttagande av sin grundläggande rätt till en behörig domstol redan innan målet har avgjorts?

4)    Ska artikel 19.1 andra stycket FEU jämförd med artikel 47 i stadgan samt effektivitetsprincipen åtminstone när det gäller en nationell rättsordning, i vilken det i författningen föreskrivs en grundläggande rätt till fördelning av mål enligt på förhand fastställda allmänna regler i syfte att säkerställa domstolarnas oberoende och opartiskhet, tolkas så att den interna fördelningen av mål och dokumentationen av inkommande akter är så öppen och begripligt utformad att en domare eller en part utan särskilda insatser kan kontrollera huruvida villkoren för den interna tilldelningen av mål har iakttagits vid den konkreta tilldelningen av mål till en domare eller till en viss domarpanel?

Om denna fråga besvaras nekande:    Finns det andra villkor som lagstiftaren ska garantera för att säkerställa att det är möjligt för en domare eller en part att erhålla kännedom om huruvida tilldelningen av ett visst mål är lagenlig?

5)    Ska artikel 19.1 andra stycket FEU jämförd med artikel 47 i stadgan samt effektivitetsprincipen åtminstone när det gäller en nationell rättsordning, i vilken det i författningen föreskrivs en grundläggande rätt till fördelning av mål enligt på förhand fastställda allmänna regler i syfte att säkerställa domstolarnas oberoende och opartiskhet, tolkas så att parterna och domaren i ett mål utan egna särskilda insatser ska kunna förstå innehållet i bestämmelserna om tilldelning av mål samt på detta sätt kunna kontrollera huruvida tilldelningen av målet till en domare eller till en viss domarpanel är lagenlig?

Om denna fråga besvaras nekande:    Finns det andra villkor som lagstiftaren ska garantera för att säkerställa att det är möjligt för en domare eller en part att erhålla kännedom om huruvida tilldelningen av ett visst mål är lagenlig?

6)     Vilka skyldigheten har en domare att vidta handlingar mot bakgrund av dennes unionsrättsliga skyldighet att beakta de unionsrättsliga krav som uppställs på förfarandet som åläggs att utföra en handling som strider mot unionsrätten och parternas rättigheter genom en rättsakt som denne inte kan bestrida (vid domstol eller utanför domstol)?

____________