Language of document :

Odvolanie podané 14. júna 2018: Alcogroup a Alcodis proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 10. apríla 2018 vo veci T-274/15, Alcogroup a Alcodis/Komisia

(vec C-403/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Alcogroup, Alcodis (v zastúpení: P. de Bandt, J. Dewispelaere, J. Probst, avocats)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

Návrhy odvolateľky

Zrušiť rozsudok vyhlásený Všeobecným súdom 10. apríla 2018 vo veci T-274/15,

Vyhlásiť žalobu proti dvom napadnutým rozhodnutiam za prípustnú,

Vrátiť vec na nové konanie pred Všeobecným súdom, aby ten rozhodol o návrhoch na zrušenie,

Zaviazať Komisiu na náhradu všetkých trov tohto konania

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a porušil povinnosť odôvodnenia,

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd porušil právo odvolateliek na účinnú súdnu ochranu.

____________