Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social de Barcelona (Испания), постъпило на 15 юни 2018 г. — Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

(Дело C-397/18)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Social de Barcelona

Страни в главното производство

Ищец: Ana María Páez Juárez

Ответник: Nobel Plastiques Ibérica S.A.

Други страни: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) и Ministerio Fiscal

Преюдициални въпроси

Трябва ли работниците, категоризирани като особено чувствителни към определени рискове, които поради личностните им характеристики или установеното им физиологично състояние са особено чувствителни към рисковете, произтичащи от работата, и по тази причина не могат да извършват определени работи поради риск за собственото им здраве или за здравето на други хора, да се считат за лица с увреждания за целите на прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите1 съгласно тълкуването, дадено ѝ в практиката на Съда на Европейския съюз?

Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен, се отправят следните въпроси:

Представлява ли проява на пряка или непряка дискриминация по смисъла на член 2, параграф 2, буква б) от Директива 2000/78 решението за уволнение на работничка по икономически, технически, организационни и производствени причини, когато на същата е признато увреждане предвид особената ѝ чувствителност по отношение на извършването на някои работи поради физическо заболяване, в резултат на което ѝ е трудно да достигне изискваното равнище на производителност, за да не бъде уволнена?

Представлява ли проява на пряка или непряка дискриминация по смисъла на член 2, параграф 2, буква б) от Директива 2000/78 решението за уволнение на работничка по икономически, технически, организационни и производствени причини, когато на същата е признато увреждане предвид особената ѝ чувствителност по отношение на извършването на някои работи поради физическо заболяване и когато решението се основава, наред с други критерии, на многофункционалността за всички длъжности, включително тези, които лицето с увреждания не може да заема?

Представлява ли проява на непряка дискриминация по смисъла на член 2, параграф 2, буква б) от Директива 2000/78 решението за уволнение на работничка по икономически, технически, организационни и производствени причини, когато на същата е признато увреждане предвид особената ѝ чувствителност по отношение на извършването на някои работи поради физическо заболяване, довело до дълги периоди на отсъствие или отпуск по болест преди уволнението, и решението се основава, наред с други критерии, на отсъствията на тази работничка?

____________

1 ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.