Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social de Barcelona (Španija) 15. junija 2018 – Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

(Zadeva C-397/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social de Barcelona

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ana María Páez Juárez

Tožena stranka: Nobel Plastiques Ibérica S.A.

Drugi stranki: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) in Ministerio Fiscal

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba za namene uporabe Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu1 , kot se je razlagala v sodni praksi Sodišča Evropske unije, kot invalidne osebe šteti tiste delavce, ki so opredeljeni kot posebno občutljivi za nekatera tveganja, če so zaradi svojih osebnih značilnosti ali znanega fizičnega stanja še zlasti občutljivi za tveganja, ki izhajajo iz njihovega dela, in zato ne morejo opravljati dela na nekaterih delovnih mestih, ker bi to pomenilo tveganje za njihovo zdravje ali za druge osebe?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, se postavljajo naslednja vprašanja:

Ali pomeni odločitev o odpustitvi delavke iz ekonomskih, tehničnih ali organizacijskih razlogov ali razlogov, povezanih s proizvodnjo, neposredno ali posredno diskriminacijo v smislu člena 2(2)(b) Direktive 2000/78, če je tej osebi priznana invalidnost, ker je zaradi svojih telesnih okvar še posebej občutljiva za opravljanje dela na nekaterih delovnih mestih in ima zato težave pri doseganju ravni produktivnosti, ki se zahteva za to, da ne bi bila predmet odpusta?

Ali pomeni odločitev o odpustitvi delavke iz ekonomskih, tehničnih ali organizacijskih razlogov ali razlogov, povezanih s proizvodnjo, neposredno ali posredno diskriminacijo v smislu člena 2(2)(b) Direktive 2000/78, če je tej osebi priznana invalidnost, ker je bila zaradi svojih telesnih okvar označena kot posebej občutljiva za opravljanje dela na nekaterih delovnih mestih, pri tej odločitvi pa se kot merilo med drugim upošteva vsestranskost za opravljanje dela na vseh delovnih mestih, vključno s tistimi, na katerih delavka ne more opravljati dela?

Ali pomeni odločitev o odpustitvi delavke iz ekonomskih, tehničnih ali organizacijskih razlogov ali razlogov, povezanih s proizvodnjo, posredno diskriminacijo, kakor je opredeljena v členu 2(2)(b) Direktive 2000/78, če je tej osebi priznana invalidnost in je bila zato označena kot posebej občutljiva za opravljanje dela na nekaterih delovnih mestih zaradi svojih telesnih okvar, ki so privedle do daljših obdobij odsotnosti z dela ali bolniškega dopusta pred odpustitvijo, pri tej odločitvi pa se kot merilo med drugim upošteva odsotnost te delavke?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, srt. 79.