Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social de Barcelona (Spanien) den 15 juni 2018 – Ana María Páez Juárez mot Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

(Mål C-397/18)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parter i det nationella målet

Kärande: Ana María Páez Juárez

Svarande: Nobel Plastiques Ibérica S.A

Ytterligare deltagare i rättegången: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) och Ministerio Fiscal

Tolkningsfrågor

Ska arbetstagare som på grund av sina egna personliga egenskaper eller sitt kända biologiska tillstånd är särskilt känsliga för de risker som är kopplade till arbetslivet, och som av detta skäl inte kan utföra vissa arbetsuppgifter då det antas medföra en risk för arbetstagarens egen eller andra personers hälsa, betraktas som personer med funktionshinder vid tillämpningen av rådets direktiv 2000/78/EG den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet(1 ), såsom detta har tolkats i EU-domstolens praxis?

Om den första frågan ska besvaras jakande, ställs följande frågor:

Utgör det direkt eller indirekt diskriminering i den mening som avses i artikel 2.2 b i direktiv 2000/78 att besluta att säga upp en arbetstagare av ekonomiska, tekniska, organisationsmässiga och produktionsrelaterade skäl när denna person är funktionshindrad, eftersom hon på grund av sina fysiska hälsoproblem betecknas som särskilt känslig när det gäller att utföra vissa arbetsuppgifter, och därför har svårt att uppnå den produktivitetsnivå som krävs för att inte komma i fråga för uppsägning?

Utgör det direkt eller indirekt diskriminering i den mening som avses i artikel 2.2 b i direktiv 2000/78 att besluta att säga upp en arbetstagare av ekonomiska, tekniska, organisationsmässiga och produktionsrelaterade skäl när denna person är funktionshindrad, eftersom hon på grund av sina fysiska hälsoproblem har betecknats som särskilt känslig när det gäller att utföra vissa arbetsuppgifter, och ett av de kriterier som legat till grund för beslutet är mångsidighet innebärande förmåga att utföra samtliga arbetsuppgifter, inklusive de som den funktionshindrade personen inte kan utföra?

Utgör det indirekt diskriminering enligt formuleringen i artikel 2.2 b i direktiv 2000/78 att besluta att säga upp en arbetstagare av ekonomiska, tekniska, organisationsmässiga och produktionsrelaterade skäl när denna person är funktionshindrad, och vederbörande därför har betecknats som särskilt känslig när det gäller att utföra vissa arbetsuppgifter på grund av sina fysiska hälsoproblem, vilka har orsakat långa sjukskrivnings- eller frånvaroperioder före uppsägningen, och ett av de kriterier som legat till grund för beslutet är arbetstagarens frånvaro?

____________

(1 )     EGT L 303, 2000, s. 16.