Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Salzburg (Rakúsko) 31. mája 2018 – Christian Gmoser/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(vec C-356/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Salzburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Christian Gmoser

Žalovaná: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 15 ods. 1 smernice 90/619/EHS (druhá smernica o životnom poistení)1 v znení zmenenom smernicou 92/96/EHS (tretia smernica o životnom poistení)2 v spojení s článkom 31 smernice 92/96/EHS vykladať v tom zmysle, že oznámenie o možnosti odstúpenia musí obsahovať aj informáciu o tom, že odstúpenie nevyžaduje osobitnú formu?

Môže sa odstúpenie od zmluvy z dôvodu nesprávneho poučenia o práve na odstúpenie vyhlásiť aj po zrušení zmluvy o životnom poistení v dôsledku výpovede (a odkúpenia) poistníkom?

____________

1 Druhá smernica Rady 90/619/EHS z 8. novembra 1990 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho životného poistenia, ktorou ustanovujú opatrenia na uľahčenie účinného výkonu slobody pri poskytovaní služieb a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 79/267/EHS [neoficiálny preklad]; Ú. v. ES L 330, 1990, s. 50.

2 Smernica Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS (tretia smernica o životnom poistení) [neoficiálny preklad]; Ú. v. ES L 360, 1992, s. 1.