Language of document :

Beroep ingesteld op 4 juli 2018 – Europese Commissie / Italiaanse Republiek

(Zaak C-443/18)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers, D. Bianchi, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek

Conclusies

1)    vaststellen dat de Italiaanse Republiek,

door in het beperkingsgebied niet te zorgen voor de onmiddellijke verwijdering van ten minste alle planten waarvan is vastgesteld dat zij besmet zijn met Xylella fastidiosa en die zich in de besmette zone binnen een straal van 20 km van de grens van de besmette zone met de rest van het grondgebied van de Unie bevinden, haar verplichtingen uit hoofde van artikel 7, lid 2, onder c), van uitvoeringsbesluit (EU) 2015/7891 niet is nagekomen;

door in het beperkingsgebied niet te zorgen voor toezicht op de aanwezigheid van Xylella fastidiosa door jaarlijks op passende tijdstippen onderzoeken uit te voeren, haar verplichtingen uit hoofde van artikel 7, lid 7, van uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 niet is nagekomen;

door bovendien voortdurend na te laten onmiddellijk maatregelen te nemen ter preventie van de verspreiding van Xylella fastidiosa, door opeenvolgende niet-nakomingen van de specifieke verplichtingen van uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 met betrekking tot de respectieve besmette zones, zodat de ziekte zich verder kon verspreiden, haar verplichtingen uit hoofde van artikel 6, leden 2, 7 en 9, en artikel 7, lid 2, onder c), en lid 7, van uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 en uit hoofde van artikel 16, lid 1, van richtlijn 2000/29/EG2 alsook de in artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde verplichting tot loyale samenwerking niet is nagekomen.

2)    de Italiaanse Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De gegevens waarover de Commissie beschikt, die zijn gebaseerd op de door de Italiaanse Republiek verstrekte informatie, de door de Commissie verrichte audits en de wetenschappelijke adviezen van EFSA en van andere instanties, duiden op onderzoeken die met vertraging zijn verricht, aanzienlijke vertragingen en nalatigheid met betrekking tot de verwijdering van de planten waarvan is vastgesteld dat zij besmet zijn, niet alleen tot de datum van verzending van het met redenen omkleed advies maar ook nog op de datum van instelling van het onderhavige beroep. Bijgevolg is de Commissie van mening dat de voortdurende algemene niet-nakoming door Italië van de verplichting om de verspreiding van de in de hierboven genoemde artikelen bedoelde ziekte te voorkomen, is aangetoond.

____________

1     Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 van de Commissie van 18 mei 2015 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Wells et al.) te voorkomen [Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 3415] (PB 2015, L 125, blz. 36).

2     Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PB 2000, L 169, blz. 1).