Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Salzburg (Rakousko) dne 31. května 2018 – Barbara Rust-Hackner v. Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(Věc C-355/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Salzburg

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Barbara Rust-Hackner

Odpůrkyně: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Předběžné otázky

Je třeba čl. 15 odst. 1 směrnice 90/619/EHS (druhá směrnice o životním pojištění)1 , ve znění směrnice 92/96/EHS (třetí směrnice o životním pojištění)2 , ve spojení s článkem 31 směrnice 92/96/EHS vykládat v tom smyslu, že sdělení o možnosti odstoupení od smlouvy musí obsahovat rovněž informaci, že odstoupení nevyžaduje určitou formu?

Lze učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy z důvodu chybné informace o právu na odstoupení i po ukončení smlouvy o životním pojištění výpovědí (a odkupu) pojistníkem?

____________

1 Druhá směrnice Rady 90/619/EHS ze dne 8. listopadu 1990 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění (životního pojištění), kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 79/267/EHS, Úř. věst. 1990, L 330, s. 50.

2 Směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění a o změně směrnic 79/267/EHS a 90/619/EHS (třetí směrnice o životním pojištění, Úř. věst. 1992, L 360 s. 1.