Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 31. maj 2018 – Barbara Rust-Hackner mod Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(Sag C-355/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht Salzburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Barbara Rust-Hackner

Sagsøgt: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 15, stk. 1, i direktiv 90/619/EØF (andet livsforsikringsdirektiv) 1 , som ændret ved direktiv 92/96/EØF (tredje livsforsikringsdirektiv) 2 , sammenholdt med artikel 31 i direktiv 92/96/EØF, fortolkes således, at meddelelsen om muligheden for opsigelse også skal indeholde en oplysning om, at opsigelsen ikke er undergivet særlige formkrav?

Kan en opsigelse på grund af fejlagtig oplysning om opsigelsesretten også finde sted, efter at en livsforsikringsaftale er ophævet som følge af forsikringstagerens opsigelse (og tilbagekøb)?

____________

1     Rådets andet direktiv 90/619/EØF af 8.11.1990 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte livsforsikringsvirksomhed, om fastsættelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemførelse af den fri udveksling af tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 79/267/EØF (EFT 1990, L 330, s. 50).

2     Rådets direktiv 92/96/EØF af 10.11.1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte livsforsikringsvirksomhed og om ændring af direktiv 79/267/EØF og 90/619/EØF (tredje livsforsikringsdirektiv) (EFT 1992, L 360, s. 1).