Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederland) op 18 juni 2018 – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV tegen Autoriteit Consument en Markt

(Zaak C-399/18)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Partijen in het hoofdgeding

Verzoeksters: Vereniging Gasopslag Nederland,

TAQA Onshore BV,

TAQA Piek Gas BV

Verweerster: Autoriteit Consument en Markt

Prejudiciële vraag

Is een uniform capaciteitstarief waarbij niet naar het type netwerkgebruiker, maar wel naar de gecontracteerde capaciteit wordt gedifferentieerd, verenigbaar met artikel 13, eerste lid, van de verordening (EG) nr. 715/20091 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1775/2005 (Gasverordening)?

____________

1     PB 2009, L 211, blz. 36.