Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) 18. junija 2018 – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt

(Zadeva C-399/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Vereniging Gasopslag Nederland,

TAQA Onshore BV,

TAQA Piek Gas BV

Tožena stranka: Autoriteit Consument en Markt

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je enotna tarifa, pri kateri se ne razlikuje glede na vrsto uporabnika omrežja, temveč glede na pogodbeno zmogljivost, združljiva s členom 13(1) Uredbe (ES) št. 715/20091 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (uredba o plinu)?

____________

1 UL 2009, L 211, str. 36.