Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 30 kwietnia 2019 r. – Kuota International / EUIPO – Sintema Sport (K)

(Sprawa T-136/18)1

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy K – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Zła wiara – Artykuł 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kuota International Corp. Ltd (Road Town, Brytyjskie Wyspy Dziewicze) (przedstawiciel: adwokat C. Herissay Ducamp)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: V. Ruzek, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Sintema Sport Srl (Albiate, Włochy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 grudnia 2017 r. (sprawa R 3111/2014-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Kuota International a Sintema Sport.

Sentencja

Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 15 grudnia 2017 r. (sprawa R 3111/2014-1).

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

EUIPO zostaje obciążone kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C 166 z 14.5.2018.