Language of document : ECLI:EU:C:2019:543

POSTANOWIENIE PREZESA TRYBUNAŁU

z dnia 4 czerwca 2019 r.(*)

Wykreślenie

W sprawie C‑150/19

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy (Polska) postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 lutego 2019 r., w postępowaniu:

V.C. Sp. z o.o.

przeciwko

P.K.,

PREZES TRYBUNAŁU,

po wysłuchaniu M. Szpunara, pierwszego rzecznika generalnego,

wydaje następujące

Postanowienie

1        Postanowieniem z dnia 21 marca 2019 r., które wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 2 kwietnia 2019 r., Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy (Polska), poinformował Trybunał o wycofaniu wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

2        W tych okolicznościach należy, stosownie do art. 100 regulaminu postępowania przed Trybunałem, postanowić o wykreśleniu sprawy z rejestru Trybunału.

3        Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem krajowym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach.

Z powyższych względów prezes Trybunału postanawia, co następuje:

Sprawa C150/19 zostaje wykreślona z rejestru Trybunału.


Sporządzono w Luksemburgu w dniu 4 czerwca 2019 r.

Sekretarz 

 

Prezes

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


* Język postępowania: polski.