Language of document : ECLI:EU:C:2019:532

UZNESENIE PREDSEDU SÚDNEHO DVORA

z 12. júna 2019 (*)

„Výmaz“

Vo veci C‑149/19,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Okresného súdu Bratislava V (Slovenská republika) z 21. februára 2019 a doručený Súdnemu dvoru 22. februára 2019, ktorý súvisí s trestným konaním proti:

R.B.,

PREDSEDA SÚDNEHO DVORA,

po vypočutí generálneho advokáta G. Pitruzzellu,

vydal toto

Uznesenie

1        Listom z 21. mája 2019, ktorý bol doručený do kancelárie Súdneho dvora 24. mája 2019, Okresný súd Bratislava V informoval Súdny dvor, že berie späť svoj návrh na začatie prejudiciálneho konania.

2        Za týchto okolností treba na základe článku 100 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora nariadiť výmaz tejto veci z registra Súdneho dvora.

3        Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov predseda Súdneho dvora nariadil:

Vec C149/19 sa vymazáva z registra Súdneho dvora.

V Luxemburgu 12. júna 2019

Tajomník

 

Predseda

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


* Jazyk konania: slovenčina.