Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 18. února 2019 Vans, Inc. proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 6. prosince 2018 ve věci T-817/16, Vans, Inc v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-123/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Vans, Inc (zástupci: M. Hirsch a M. Metzner, Rechtsanwälte)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Deichmann SE

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie (devátého senátu) ze dne 6. prosince 2018 ve věci T-817/16 a rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ze dne 21. září 2016 ve věci R 2030/2015-4 a aby v celém rozsahu zamítl námitku;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál vycházel nesprávně z toho, že vedlejší účastnice řízení starší ochrannou známku dostatečně odůvodnila; Tribunál zejména příliš široce vyložil pojem „rovnocenný dokument“ ve smyslu pravidla 19 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 2868/951 (nyní čl. 7 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625)2 .

Na rozdíl od názoru Tribunálu se v případě výpisu z databáze TM View nejedná o „rovnocenný dokument“ ve smyslu pravidla 19 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení 2868/95; toto vyplývá jednak z jednoznačného znění tohoto ustanovení, které se v souvislosti s přípustnými rovnocennými dokumenty vztahuje na druh a ne na původ dokumentu, a dále z ratio legis tohoto ustanovení.

Výpis z databáze TM View nelze ani na základě vlastností této databáze použít jako prokázání odůvodnění.

Námitku proto bylo nutno zamítnout již z důvodu neexistence odůvodnění staršího práva.

Tribunál dále vycházel nesprávně z toho, že mezi kolidujícími označeními existuje nebezpečí záměny; Tribunál sice konstatoval rozdíly existující mezi označeními, při posuzování vizuální podobnosti je už ale nezohlednil, nýbrž pouze paušálně a bez dalšího odůvodnění konstatoval, že mezi označeními existuje průměrná vizuální podobnost.

____________

1 Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1) (dále jen nařízení 2868/95).

2 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (Úř. věst. 2018, L 104, s. 1).