Language of document :

Vans, Inc. 18. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 6. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-817/16: Vans, Inc. versus EUIPO

(kohtuasi C-123/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Vans, Inc. (esindajad: advokaadid M. Hirsch ja M. Metzner)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Deichmann SE

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu (üheksas koda) 6. detsembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-817/16 ja neljanda apellatsioonikoja 21. septembri 2016. aasta otsus (asi R 2030/2015-4) ning lükata vastulause tervikuna tagasi;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus eksis lähtudes sellest, et menetlusse astuja on esitanud piisavalt tõendeid varasema kaubamärgi kohta; eelkõige on Üldkohus liiga laialt tõlgendanud määruse (EÜ) nr 2868/951 eeskirja 19 lõike 2 punkti a alapunkti ii (nüüd delegeeritud määruse (EL) 2018/6252 artikli 7 lõike 2 punkti a alapunkt ii);

Vastupidi Üldkohtu seisukohale ei ole andmebaas TMView „samaväärne dokument“ kaubamärgimääruse eeskirja 19 lõike 2 punkti a alapunkti ii tähenduses; see tuleneb esiteks nimetatud sätte ühemõttelisest sõnastusest, mille kohaselt viidatakse lubatavate samaväärsete dokumentidega mitte dokumendi liigile vaid dokumendi allikale, ja teiseks tuleneb see kõnealuse sätte eesmärgist;

Andmebaasi TMView väljavõte ei saa andmebaasi omaduste tõttu olla tõendavaks dokumendiks;

Seetõttu oleks vastulause pidanud tagasi lükkama varasemate õiguste tõendamatuse tõttu;

Lisaks eksis Üldkohus asudes seisukohale, et esineb vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus; sealjuures tuvastas Üldkohus aga erinevused tähiste vahel, kuid ei võtnud neid ikkagi arvesse tähiste visuaalse sarnasuse hindamisel vaid otsustas lihtsalt üldsõnaliselt ja pikemalt põhjendamata, et tähised on visuaalselt keskmiselt sarnased.

____________

1 Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189; edaspidi „kaubamärgimäärus“).

2     Komisjoni 5. märtsi 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/625, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (ELT 2018, L 104, lk 1).