Language of document :

Valitus, jonka Vans, Inc. on tehnyt 18.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-817/16, Vans v. EUIPO, 6.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-123/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Vans, Inc. (edustajat: M. Hirsch ja M. Metzner, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Deichmann SE

Vaatimukset:

Valittaja vaatii, että

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) 6.12.2018 asiassa T-817/16 antama tuomio ja EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 21.9.2016 asiassa R2030/2015-4 tekemä päätös kumotaan ja väite hylätään kokonaisuudessaan

Vastapuoli velvoitetaan korvaamaan menettelyn oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin oletti virheellisesti, ettei väliintulija esittänyt riittäviä todisteita aikaisemmasta tavaramerkistä. Erityisesti unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi liian laajasti asetuksen (EY) N:o 2868/951 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan (josta on tullut delegoidun asetuksen (EU) 2018/6252 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta) mukaista käsitettä ˮvastaavat asiakirjatˮ.

Unionin yleisen tuomioistuimen kannan vastaisesti ote tietopankista TMView ei valittajan mukaan ole täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu ˮvastaava asiakirjaˮ. Tämä ilmenee yhtäältä säännöksen yksiselitteisestä sanamuodosta, joka liittyy hyväksyttävien vastaavien asiakirjojen luonteeseen eikä alkuperään ja toisaalta säännöksen tarkoituksesta.

Valittajan mukaan ote tietokannasta TMView ei voi myöskään tietopankin ominaisuuksien vuoksi olla pätevä näyttö.

Näin ollen väite olisi pitänyt hylätä jo sen vuoksi, ettei aikaisempaa oikeutta ole näytetty toteen.

Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin oletti virheellisesti, että vastakkain asetettujen merkkien välillä on sekaannusvaara. Unionin yleinen tuomioistuin tosin erityisesti totesi merkkien väliset erot, mutta ei ottanut niitä huomioon enää merkkien ulkoasujen samankaltaisuuden tarkastelussa, vaan totesi vain summittaisesti ja ilman muuta perustelua, että merkit ovat ulkoasultaan keskimääräisen samankaltaisia.

____________

1 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EYVL 1995, L 303, s. 1; jäljempänä täytäntöönpanoasetus).

2 Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2018/625 (EUVL L 2018, L 104, s. 1).