Language of document :

Žalba koju je 18. veljače 2019. podnio Vans, Inc. protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 6. prosinca 2018. u predmetu T-817/16, Vans, Inc. protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-123/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Vans, Inc. (zastupnici: M. Hirsch i M. Metzner, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Deichmann SE

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije (deveto vijeće) od 6. prosinca 2018. u predmetu T-817/16 i odluku četvrtog žalbenog vijeća od 21. rujna 2016. u predmetu R2030/2015-4 te da u cijelosti odbije prigovor;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud pogrešno je pretpostavio da je intervenijent dovoljno potkrijepio raniji žig; osobito, Opći sud je preširoko tumačio pojam „jednakovrijedni dokument” u smislu pravila 19. stavka 2. točke (a) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 2868/951 (koji je postao članak 7. stavak 2. točka (a) podtočka ii.) Delegirane uredbe (EU) br. 2018/6252 .

Suprotno onomu što smatra Opći sud izvadak iz baze podataka TMView nije „jednakovrijedni dokument” u smislu pravila 19. stavka 2. točke (a) podtočke ii. Delegirane uredbe o žigu; što, s jedne strane, proizlazi iz jasnog teksta odredbe koja se, u pogledu prihvaćenih jednakovrijednih dokumenata, odnosi na prirodu a ne podrijetlo dokumenta i, s druge strane, iz smisla odredbe.

Izvadak iz TMView se također ne može zbog svojstava baze podataka utvrditi kao dokaz.

Prigovor je stoga trebalo odbiti već zbog toga što ranije pravo nije bilo dokazano.

Nadalje, Opći sud je pogrešno pretpostavio da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu; osobito, Opći sud je doduše utvrdio postojeće razlike između znakova, ali ih međutim više nije uzeo u obzir prilikom ispitivanja vizualne sličnosti znakova nego je samo paušalno i bez daljnjeg obrazloženja utvrdio da između znakova postoji prosječna vizualna sličnost.

____________

1     Uredba Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba o žigu)

2     Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/625 оd 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (SL 2018., L 104, str. 1.)