Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 6 grudnia 2018 r. w sprawie T-817/16, Vans, Inc. / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 18 lutego 2019 r. przez Vans, Inc.

(Sprawa C-123/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Vans, Inc. (przedstawiciel: adwokaci M. Hirsch i M. Metzner)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Deichmann SE

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej (dziewiąta izba) z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie T-817/16 oraz stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie R 2030/2015-4 i oddalenie sprzeciwu w całości;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Sąd błędnie uznał, że interwenient w wystarczającym stopniu uzasadnił wcześniejszy znak towarowy, a w szczególności Sąd zbyt szeroko zinterpretował pojęcie „dokumentu równoważnego” na podstawie zasady 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr2868/951 [obecnie art. 7 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625]2 .

Wbrew stanowisku Sądu wyciąg z bazy danych TMView nie jest „dokumentem równoważnym” w rozumieniu zasady 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95; wynika to, po pierwsze, z jasnego brzmienia przepisu, który odnosi się w przypadku zatwierdzonych dokumentów równoważnych do charakteru, a nie do pochodzenia dokumentu, a po drugie, z przesłanek leżących u podstaw tego przepisu.

Wyciąg z bazy danych TMView nie może również zostać sporządzony jako dowód potwierdzający na podstawie właściwości bazy danych.

W związku z tym sprzeciw musiał zostać odrzucony już na tej podstawie, że wcześniejsze prawo nie zostało udowodnione.

Ponadto Sąd błędnie uznał, że w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd; w szczególności Sąd, mimo że stwierdził istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku spornych oznaczeń, nie uwzględnił różnic między nimi przy badaniu podobieństwa wizualnego oznaczeń, lecz jedynie stwierdził, w sposób ogólny i bez żadnego dalszego uzasadnienia, że istnieje średnie podobieństwo wizualne między oznaczeniami.

____________

1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) (zwane dalej „rozporządzeniem nr 2868/05”).

2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1).