Language of document :

Recurs introdus la 6 decembrie 2018 de Vans, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 18 februarie 2019 în cauza T-817/16, Vans, Inc./ (EUIPO)

(Cauza C-123/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Vans, Inc. (reprezentanți: M. Hirsch și M. Metzner, avocați)

Celelalte părți din procedură: (EUIPO), Deichmann SE

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene (Camera a noua) din 6 decembrie 2018 în cauza T-817/16 și a Deciziei Camerei a patra de recurs din 21 septembrie 2016 în cauza R2030/2015-4 și respingerea în totalitate a opoziției;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul ar fi pornit de la premisa eronată că persoana care a formulat opoziția ar fi dovedit în mod corespunzător marca anterioară; în special, Tribunal ar fi interpretat într-un mod prea extensiv noțiunea de „document echivalent” în sensul normei 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 2868/951 [devenit articolul 7 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul delegat (UE) 2018/6252 ];

spre deosebire de ceea ce consideră Tribunalul un extras din baza de date TMView nu ar fi un „document echivalent” în sensul normei 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul de punere în aplicare acest aspect ar rezulta, pe de o parte, din modul de redactare clar al dispoziției care, în ceea ce privește documentele echivalente admise, s-ar referi la natura, iar nu la originea documentului, și, pe de altă parte, din rațiunea dispoziției;

ca urmare a caracteristicilor bazei de date, un extras din TMView nu ar putea deveni o dovadă în susținerea [opoziției];

opoziția ar fi trebuit deci să fie respinsă fie și numai din motivul nedemonstrării corespunzătoare a dreptului anterior;

pe de altă parte, Tribunalul ar fi pornit de la premisa eronată că ar exista un risc de confuzie între cele două semne în conflict; în special, deși este adevărat că Tribunalul ar fi constatat diferențele existente între semne, dar, cu toate acestea, ulterior nu le-ar mai fi luat în considerare la examinarea similitudinii vizuale între semne, ci ar fi apreciat, în mod global și fără să fi dezvoltat vreo motivare, că ar exista o similitudine vizuală medie între semne.

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO 1995, L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189) (denumit în continuare „Regulamentul de punere în aplicare”).

2     Regulamentul delegat (UE) 2018/625 al Comisiei din 5 martie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).