Language of document :

Odvolanie podané 18. februára 2019: Vans, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 6. decembra 2018 vo veci T-817/16, Vans. Inc/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

    (vec C-123/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Vans, Inc. (v zastúpení: M. Hirsch a M. Metzner, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Deichmann SE

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (deviata komora) zo 6. decembra 2018 vo veci T-817/16 a rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu z 21. septembra 2016 vo veci R 2030/2015-4 a v celom rozsahu zamietol námietku;

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že ďalší účastník konania dostatočne odôvodnil staršiu ochrannú známku; Všeobecný súd najmä príliš extenzívne vyložil pojem „rovnocenný dokument“ podľa pravidla 19 ods. 2 písm. a) bodu ii nariadenia (ES) č. 2868/951 (teraz článok 7 ods. 2 písm. a) bod ii delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625)2 .

Na rozdiel od názoru Všeobecného súdu nejde v prípade výtlačku z databázy TMView o „rovnocenný dokument“ v zmysle pravidla 19 ods. 2 písm. a) bodu ii nariadenia 2868/95; vyplýva to jednak z jednoznačného znenia ustanovenia, ktoré sa v súvislosti s prípustnými rovnocennými dokumentmi vzťahuje na druh a nie pôvod dokumentu, a jednak z ratio legis ustanovenia.

Výtlačok z TMView nemožno ani na základe vlastností databázy použiť ako preukázanie odôvodnenia.

Námietka sa mala zamietnuť už z dôvodu neexistujúceho odôvodnenia skoršieho práva.

Všeobecný súd sa navyše nesprávne domnieval, že medzi kolidujúcimi označeniami existuje pravdepodobnosť zámeny; hoci Všeobecný súd konštatoval rozdiely existujúce medzi označeniami, pri posudzovaní vizuálnej podobnosti ich už nezohľadnil, ale iba paušálne a bez ďalšieho odôvodnenia poznamenal, že medzi označeniami existuje vizuálne priemerná podobnosť.

____________

1 Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).

2 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (Ú. v. EÚ L 104, 2018, s. 1).