Language of document :

Pritožba, ki jo je Vans, Inc. vložila 18. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 6. decembra 2018 v zadevi T-817/16, Vans, Inc./Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Zadeva C-123/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Vans, Inc. (zastopnika: M. Hirsch in M. Metzner, Rechtsanwälte)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Deichmann SE

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 6. decembra 2018 in v zadevi T-817/16 ter razveljavi odločbo četrtega odbora za pritožbe z dne 21. septembra 2016 v zadevi R2030/2015-4 in v celoti zavrne ugovor;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je napačno štelo, da je intervenient predhodno znamko dovolj utemeljil; Splošno sodišče je pojem „enakovredno pisanje“ v skladu s pravilom 19(2)(a)(ii) Uredbe (ES) št. 2868/951 (zdaj člen 7(2)(a)(ii) Delegirane uredbe (EU) 2018/625)2 razlagalo preširoko.

V nasprotju z mnenjem Splošnega sodišča pri izvlečku iz podatkovne baze TMView ne gre za „enakovredno pisanje“ v smislu pravila 19(2)(a)(ii) Uredbe št. 2868/95; to izhaja na eni strani iz jasnega besedila predpisa, ki se za dopustna enakovredna pisanja nanaša na način, ne pa na izvor pisanja, po drugi strani iz ratio predpisa.

Izvlečka iz TMView ne bi bilo mogoče šteti za uveljavljen na podlagi lastnosti podatkovne baze kot konkretni dokaz.

Ugovor je zato že bil zavrnjen na podlagi pomanjkljive utemeljitve starejše pravice.

Poleg tega je Splošno sodišče napačno izhajalo iz tega, da med nasprotujočimi znaki obstaja verjetnost zmede; Splošno sodišče je obstoj obstoječih razlik sicer ugotovilo, pri preizkusu slikovnih podobnosti znakov pa potem tega ni več upoštevalo, temveč samo pavšalno in brez nadaljnje utemeljitve ugotovilo, da med znaki obstaja slikovno povprečna podobnost.

____________

1 Uredba Komisije z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189).

2 Delegirana uredba Komisije z dne 5. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije ter razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (UL 2018, L 104, str. 1).