Language of document :

Överklagande ingett den 18 februari 2019 av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 6 december 2018 i mål T-817/16, Vans, Inc. mot Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO)

(Mål C-123/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Vans, Inc. (ombud: M. Hirsch och M. Metzner, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO), Deichmann SE

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva och i dess helhet ogilla den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 6 december 2018 i mål T-817/16, och det beslut som fjärde överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 21 september 2016 (ärende R 2030/2015-4), och

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen har felaktigt utgått från att intervenienten har underbyggt det äldre varumärket på ett tillräckligt sätt. Tribunalen har bland annat gjort en alltför vid tolkning av begreppet ”motsvarande handling” i regel 19.2 a ii) i förordning (EG) nr 2868/951 (nu: artikel 7.2 a ii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/625)2 .

Tvärt emot vad tribunalen fann utgör ett utdrag ur databasen TMView inte en ”motsvarande handling” enligt regel 19.2 a ii) i förordning nr 2868/95. Detta framgår dels av bestämmelsens entydiga lydelse, som vad gäller tillåtna motsvarande handlingar avser handlingens typ och inte ursprung, dels av bestämmelsens omfattning.

På grund av databasens egenskaper kan ett utdrag ur TMView inte heller anses som ett underbyggande bevis.

Målet vid tribunalen skulle därför ha ogillats redan på grund av att det äldre varumärket inte hade underbyggts.

Tribunalen fann dessutom felaktigt att det föreligger en risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen. Tribunalen vitsordade visserligen olikheterna märkena emellan men beaktade inte längre dessa vid prövningen av den visuella likheten utan slog godtyckligt och utan vidare motivering fast att det förelåg en genomsnittlig visuell likhet.

____________

1 Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1).

2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1).