Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen (Německo) dne 18. dubna 2019 – BY a CZ v. Spolková republika Německo

(Věc C-321/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Účastníci původního řízení

Žalobce: BY, CZ

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

Může se jednotlivá osoba povinná hradit mýtné vůči vnitrostátním soudům dovolávat dodržování pravidel o výpočtu mýtného podle čl. 7 odst. 9 a čl. 7a odst. 1 a 2 směrnice 1999/62/ES ve znění směrnice 2006/38/ES1 (bez ohledu na pravidla uvedená tamtéž v čl. 7a odst. 3 ve spojení s přílohou III), pokud členský stát při zákonném stanovení mýtného tato pravidla nedodržel v plném rozsahu nebo je v neprospěch osoby povinné hradit mýtné provedl nesprávně?

    V případě kladné odpovědi na první otázku:

a)    Lze jako náklady na provoz sítě pozemních komunikací ve smyslu čl. 7 odst. 9 druhé věty směrnice 1999/62/ES ve znění směrnice 2006/38/ES uplatnit rovněž náklady na dopravní policii?

b)    Vede překročení nákladů na pozemní komunikace, které lze uplatnit prostřednictvím váženého průměrného mýtného v rozsahu

aa)    do 3,8 %, zejména tehdy, pokud jsou uplatňovány náklady, které nelze uplatnit již ze zásady,

bb)    do 6 %

k porušení zákazu překročení nákladů podle čl. 7 odst. 9 směrnice 1999/62/ES ve znění směrnice 2006/38/ES, v důsledku čehož se v tomto ohledu nepoužije vnitrostátní právo?

3.    V případě kladné odpovědi na otázku 2 b):

a)    Musí být rozsudek Soudního dvora ze dne 26. září 2000 – C-205/98 – (bod 138) 2 vykládán tak, že závažné překročení nákladů v konečném důsledku již nelze napravit dodatečným výpočtem nákladů předloženým v průběhu soudního řízení, jímž má být prokázáno, že stanovená sazba mýtného v konečném důsledku skutečně nepřekračuje náklady, které lze uplatnit?

b)    V případě záporné odpovědi na otázku 3a):

Musí se při dodatečném výpočtu nákladů po uplynutí období, na které se výpočet vztahuje, v plném rozsahu vycházet ze skutečných nákladů a skutečných výnosů z mýtného, tj. nikoli z příslušných předpokladů zohledněných v původním prognostickém výpočtu?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 15, s. 8.

2 Úř. věst. 2000, C 335, s. 10.