Language of document :

Az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Németország) által 2019. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BY és CZ kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-321/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Az alapeljárás felei

Felperesek: BY, CZ

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Hivatkozhat-e a nemzeti bíróságok előtt egy úthasználati díj fizetésére kötelezett jogalany az 1999/62/EK irányelv 2006/38/EK irányelvvel1 módosított 7. cikkének (9) bekezdése, 7a. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti úthasználatidíj-számításra vonatkozó előírások betartására (függetlenül annak a 7a. cikkének (3) bekezdése III. melléklettel összefüggésben értelmezett szabályaitól), amennyiben a tagállam az úthasználati díjak törvényi meghatározása során ezeket az előírásokat nem tartotta be teljes mértékben, vagy azokat az úthasználati díj fizetésére kötelezettre nézve hátrányosan, helytelenül ültette át?

2.    Az 1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

a)    Az érintett infrastruktúra-hálózat 1999/62/EK irányelv 2006/38/EK irányelvvel módosított 7. cikke (9) bekezdésének második mondata értelmében vett üzemeltetési költségeiként elfogadhatóak-e a közlekedésrendészeti költségek?

b)    A súlyozott átlagos úthasználati díjtételekben elfogadható tárgybeli infrastruktúra-költségek

aa)    legfeljebb 3,8%-kal történő túllépése, különösen akkor, ha olyan költségeket vesznek figyelembe, amelyek alapvetően nem elfogadhatóak,

bb)    legfeljebb 6%-kal történő túllépése

a költségek túllépésének 1999/62/EK irányelv 2006/38/EK irányelvvel módosított 7. cikkének (9) bekezdésében foglalt tilalmának megsértésével jár-e, azzal a következménnyel, hogy ennyiben a nemzeti jog nem alkalmazható?

3.    A 2. b) kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

a)    Úgy kell-e értelmezni a Bíróság 2000. szeptember 26-i ítéletét2 (C-205/98, 138. pont), hogy a költségek jelentős meghaladását ennek következtében már nem lehet kiegyenlíteni egy bírósági eljárásban elvégzett utólagos költségszámítás útján, amelynek azt kellene bizonyítani, hogy a megállapított úthasználati díj végeredményben valójában nem haladja meg az elfogadható költségeket?

b)    A 3. a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

A számítási időszak elteltét követően az utólagos költségszámításhoz teljes mértékben a tényleges költségekből és úthasználati díjbevételekből kell-e kiindulni, azaz nem az eredeti költségszámítás erre vonatkozó előirányzataiból?

____________

1 HL 2006. L 157., 8. o.; helyesbítés: HL 2008. L 51., 27. o.

2 HL 2000. C 335., 10. o.