Language of document :

2019 m. balandžio 18 d. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BY ir CZ / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-321/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: BY, CZ

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pavienis rinkliavos mokėtojas nacionaliniuose teismuose gali remtis būtinybe laikytis reikalavimų dėl rinkliavos apskaičiavimo pagal Direktyvos 1999/62/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 2006/38/EB1 , 7 straipsnio 9 dalį, 7a straipsnio 1 ir 2 dalis (nepriklausomai nuo ten nurodytų taisyklių pagal 7a straipsnio 3 dalį, atsižvelgiant į III priedą), jei valstybė narė, įstatymu nustatydama rinkliavas, nesilaikė visų šių reikalavimų arba juos neteisingai įgyvendino rinkliavos mokėtojo atžvilgiu?

2.    Jei į 1 klausimą būtų atsakyta teigiamai:

a)    Ar prie infrastruktūros tinklo eksploatacijos kaštų, apibrėžiamų Direktyvos 1999/62/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 2006/38/EB, 7 straipsnio 9 dalies antrame sakinyje, galima priskirti ir kelių policijos išlaidas?

b)    Ar infrastruktūros kaštus, kurie gali būti įtraukti į svertinę vidutinę rinkliavą, viršijus

aa)    iki 3,8 %, ypač tuomet, kai atsižvelgiama į kaštus, į kuriuos iš principo negalima atsižvelgti,

bb)    iki 6 %,

nesilaikoma draudimo viršyti kaštus pagal Direktyvos 1999/62/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 2006/38/EB, 7 straipsnio 9 dalį, todėl nacionalinė teisė šiuo atžvilgiu netaikytina?

3.    Jei į 2 klausimo b dalį būtų atsakyta teigiamai:

a)    Ar 2000 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo sprendimas C-205/982 (138 punktas) aiškintinas taip, kad labai viršijus kaštus jų nebegalima koreguoti vėliau teismo proceso metu pateikiant kaštų apskaičiavimą, kuriuo turi būti įrodyta, kad nustatytas rinkliavos tarifas vis dėlto faktiškai neviršija kaštų, į kuriuos galima atsižvelgti?

b)    Jei į 3 klausimo a dalį būtų atsakyta neigiamai:

    Ar vėliau apskaičiuojant kaštus, kai apskaičiavimo laikotarpis yra pasibaigęs, reikia remtis visais faktiniais kaštais ir faktinėmis pajamomis iš rinkliavos, o ne atitinkamomis pirminėmis apskaičiavimo prognozėmis?

____________

1 OL L 15, 2006, p. 8.

2 OL C 335, 2000, p. 10.