Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. aprīlī iesniedza Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vācija) – BY un CZ/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-321/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Pamatlietas puses

Prasītāji: BY, CZ

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

Vai atsevišķa persona, kurai ir jāmaksā autoceļu nodeva, vēršoties valsts tiesās var atsaukties uz atbilstību noteikumiem par autoceļu nodevas aprēķināšanu saskaņā ar Direktīvas 1999/62/EK 7. panta 9. punktu, 7a. panta 1. un 2. punktu, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/38/EK 1 (neatkarīgi no tajā ietvertajiem noteikumiem atbilstoši 7a. panta 3. punktam, skatot to kopsakarā ar III pielikumu), ja dalībvalsts, ar likumu nosakot autoceļu nodevas, šos noteikumus nav pilnībā ievērojusi vai kļūdaini transponējusi uz autoceļu nodevas maksātāja rēķina?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

a)    Vai uz infrastruktūras tīkla ekspluatācijas izmaksām Direktīvas 1999/62/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/38/EK, 7. panta 9. punkta otrā teikuma izpratnē var attiecināt arī Ceļa policijas izmaksas?

b)    Vai ar infrastruktūras izmaksu, uz kurām attiecina vidējo svērto autoceļu nodevu, pārsniegšanu robežās

aa)    līdz 3,8 %, it īpaši tad, ja tiek attiecinātas izmaksas, kas jau pēc būtības nav attiecināmas,

bb)    līdz 6 %

tiek pārkāpts aizliegums pārsniegt izmaksas saskaņā ar Direktīvas 1999/62/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/38/EK, 7. panta 9. punktu, kā rezultātā valsts tiesību akti šajā ziņā nav piemērojami?

3)    Ja atbilde uz otrā jautājuma b) daļu ir apstiprinoša:

a)    Vai Tiesas 2000. gada 26. septembra spriedums lietā C-205/98 2 – (Nr. 138) ir jāsaprot tādējādi, ka ievērojamu izmaksu pārsniegšanu galu galā vairs nevar kompensēt ar tiesvedībā iesniegtu ex post izmaksu aprēķinu, lai pierādītu, ka noteiktā autoceļu nodevas likme rezultātā faktiski nepārsniedz attiecināmās izmaksas?

b)    Gadījumā, ja uz trešā jautājuma a) daļu tiek sniegta noraidoša atbilde:

Vai, veicot ex post izmaksu aprēķinu, pēc aprēķina perioda beigām ir pilnībā jābalstās uz faktiskajām izmaksām un faktiskajiem no autoceļu nodevas gūtajiem ieņēmumiem, tas ir, neņemot vērā sākotnējos prognozes aprēķinos izdarītos attiecīgos pieņēmumus?

____________

1     OV 2006, L 15, 8. lpp.

2     OV 2000, C 335, 10. lpp.