Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) la 18 aprilie 2019 – BY, CZ/Republica Federală Germania

(Cauza C-321/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Părțile din procedura principală

Reclamant: BY, CZ

Pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebările preliminare

Un particular supus taxei de trecere poate invoca în fața instanțelor naționale respectarea dispozițiilor referitoare la calcularea taxei de trecere în conformitate cu articolul 7 alineatul (9) și cu articolul 7a alineatele (1) și (2) din Directiva 1999/62/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/38/CE1 [fără a aduce atingere normelor prevăzute de directiva menționată la articolul 7a alineatul (3) coroborat cu anexa III], în cazul în care statul membru, în stabilirea legală a taxelor de trecere, nu a respectat pe deplin aceste dispoziții sau le-a pus în aplicare în mod eronat în sarcina persoanei supuse taxei de trecere?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

a)    pot fi considerate costuri de operare a rețelei rutiere în sensul articolului 7 alineatul (9) a doua teză din Directiva 1999/62/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/38/CE, și costurile cu poliția rutieră?

b)    depășirea costurilor infrastructurii care sunt eligibile pentru a fi recunoscute prin taxele de trecere medii ponderate cu o valoare de

aa)    până la 3,8 %, în special atunci când sunt recunoscute costuri care nu sunt, prin natura lor, eligibile pentru a fi recunoscute,

bb)    până la 6 %

determină o încălcare a interdicției privind depășirea costurilor prevăzute la articolul 7 alineatul (9) din Directiva 1999/62/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/38/CE, cu rezultatul că dreptul național nu este, prin urmare, aplicabil?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 2 litera b):

a)    Hotărârea Curții de Justiție din 26 septembrie 2000 (C-205/982 , punctul 138) trebuie interpretată în sensul că o depășire semnificativă a costurilor nu mai poate fi compensată printr-un calcul al costurilor ex post, depus în cadrul unei proceduri judiciare, prin care ar urma să se demonstreze că, în concluzie, taxa de trecere stabilită nu depășește de fapt costurile eligibile pentru a fi recunoscute?

b)    în cazul unui răspuns negativ la întrebarea 3 litera a):

În efectuarea calcului ex post după expirarea perioadei de calcul, trebuie să se ia în considerare în totalitate costurile efective și veniturile efective din prelevarea taxei de trecere, iar nu ipotezele cu privire la acest subiect din calculul previzionat inițial?

____________

1 JO 2006, L 15, p. 8, Ediție specială, 07/vol. 15, p. 234.

2 JO 2000, C 335, p. 10.