Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemecko) 18. apríla 2019 – BY a CZ/Spolková republika Nemecko

(vec C-321/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: BY, CZ

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.    Môže sa jednotlivec, ktorý je povinný platiť mýto, odvolávať voči vnútroštátnym súdom na dodržiavanie ustanovení o výpočte mýta podľa článku 7 ods. 9, článku 7a ods. 1 a 2 smernice 1999/62/ES1 v znení smernice 2006/38/ES (nezávisle od právnej úpravy tejto smernice obsiahnutej v článku 7a ods. 3 v spojení s prílohou III), ak členský štát pri prijímaní zákonnej úpravy mýta tieto ustanovenia v celom rozsahu nedodržal alebo ich nesprávne prebral na ujmu osôb povinných platiť mýto?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

a)    Možno ako náklady na prevádzku siete infraštruktúry v zmysle článku 7 ods. 9 druhej vety smernice 1999/62/ES v znení smernice 2006/38/ES uplatniť aj náklady dopravnej polície?

b)    Vedie prekročenie nákladov na infraštruktúru, ktoré si možno uplatniť v súvislosti s váženým priemerným mýtom, v rozsahu

aa)    do 3,8 %, najmä vtedy, ak sa uplatnia náklady, ktoré sú už vo svojej podstate neuplatniteľné;

bb)    do 6 %,

k porušeniu zákazu prekročenia výšky nevyhnutných nákladov podľa článku 7 ods. 9 smernice 1999/62/EG v znení smernice 2006/38/ES s tým dôsledkom, že sa vnútroštátne právo v tomto rozsahu neuplatní?

3.    V prípade kladnej odpovede na druhú otázku:

a)    Má sa rozsudok Súdneho dvora z 26. septembra 2000 – C-205/982 - (bod 138) chápať v tom zmysle, že v konečnom dôsledku nemožno výrazné prekročenie výšky nevyhnutných nákladov vyvážiť prostredníctvom dodatočného výpočtu nákladov predloženého v súdnom konaní, ktorým sa má preukázať, že výsledná stanovená výška mýta v skutočnosti neprekračuje uplatniteľné náklady?

b)    V prípade zápornej odpovede na tretiu otázku:

Má sa na účely dodatočného výpočtu nákladov po uplynutí výpočtového obdobia v celom rozsahu vychádzať zo skutočných nákladov a skutočných príjmov pochádzajúcich z mýta, t. j. nie z príslušných predpokladov, ktoré sa uplatnia pri pôvodnom predbežnom výpočte?

____________

1 Ú. v. EÚ L 15, 2006, s. 8.

2 Ú. v. EÚ C 335, 2000, s. 10.