Language of document :

Жалба, подадена на 20 февруари 2019 г. от Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 12 декември 2018 г. по дело T-253/17 — Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(Дело C-143/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (представител: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд (четвърти състав) от 12 декември 2018 г. по дело T-253/17, предмет на обжалването,

да уважи исканията, формулирани пред първата инстанция и да реши окончателно спора; при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд на Европейския съюз,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбата се основава на нарушение на правото на Съюза — член 15, параграф 1, член 51, параграф 1, буква а) и член 66, параграф 1 от Регламент 207/20091 . Общият съд е допуснал грешка, като е приел, че използване на колективната марка , годно да осигури запазване на правата, е било налице само по отношение на опаковките, но не и по отношение на стоките от класове 1—34, чиито опаковки носят марката. Констатациите на Общия съд несъмнено са правилни що се отнася до разбирането относно използването на марката от съответните потребители, но погрешно това използване не е прието по отношение на самите стоки.

Жалбоподателят се позовава на грешка в правната преценка. След като Общият съд не е приел използването на колективна марка по отношение на стоки, но е приел че използването на самата марка, годно да осигури запазване на правата, е било налице само по отношение на опаковките, преценката му е опорочена от грешка при прилагане на правото.

Следва да се вземе предвид, за връзката със стоките, че знакът сочи на принадлежността на производителя на стоката към сдружението, а не на принадлежността на производителя на опаковката. Стоката и опаковката ѝ се продават като един-единствен предмет на продажба.

Функцията на знака е да сочи, че обезвреждането и оползотворяването са възможни поради принадлежността на производителя на стоката към системата от договори за предоставяне на лиценз на жалбоподателя въз основа на дуалната система на последния.

Не би могъл да се приеме, за да се отрече връзката със стоката, факта че опаковката на стоката носи марките и на други предприятия, тъй като става въпрос именно за предвиденото съпоставяне при колективните марки.

Функцията на колективната марка не изисква тя да сочи винаги на определени конкретни качества на стоките. Достатъчно е, че колективната марка сочи на принадлежността към сдружение.

Решението на Общия съд не е отчело в достатъчна степен разграничението между различните ползватели на знака, фигуриращо в устава на жалбоподателя.

Използването се осъществява и с оглед на придобиването на пазар и в частност, в съответствие с естеството на колективната марка, със стремежа за поддържане и/или подобряване на позицията на колектива на пазара по отношение на колективните конкуренти и по-конкретно конкурентите с дуална система, и/или спрямо сегмента на предприятията, които не са членове на сдружението.

____________

1     Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (кодифицирана версия) (OB L 78, 2009 г., стр. 1).