Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. února 2019 Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-253/17, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-143/19  P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (zástupkyně: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 12. prosince 2018 ve věci T-253/17;

vyhověl návrhovým žádáním podaným v prvním stupni a vydal konečné rozhodnutí právního sporu, podpůrně, aby věc vrátil k rozhodnutí Tribunálu Evropské unie;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek se opírá o porušení unijního práva – čl. 15 odst. 1, čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 66 odst. 1 nařízení č. 207/20091 . Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že konstatoval existenci právo zachovávajícího užívání kolektivní ochranné známky Evropské unie jen pro obaly, ne však pro výrobky zařazené do tříd 1 až 34, jejichž obaly jsou touto ochrannou známkou označeny. Tribunál přitom sice učinil správná konstatování, pokud jde o chápání užívání této ochranné známky veřejností, toto však v rozporu s právem nepovažoval za užívání pro tyto samotné výrobky.

Navrhovatelka namítá, že došlo k nesprávnému právnímu posouzení. Toto právní posouzení je nesprávné v tom, že Tribunál v souvislosti s užíváním kolektivní ochranné známky odmítá vazbu na výrobek, a - pokud jde o právo ochranných známek - právo zachovávající užívání ochranné známky Evropské unie potvrdil jen pro obaly.

Pro vazbu na výrobek je relevantní skutečnost, že označení upozorňuje na členství výrobce výrobku ve sdružení, a ne na členství výrobce obalu. Výrobek a obal výrobku se uvádí na trh jako jeden celek.

Upozorňující funkce tohoto označení spočívá v tom, že likvidace a využití může být na základě členství výrobce tohoto výrobku v systému licenčních smluv žalobkyně provedeno prostřednictvím jejího příslušného duálního systému.

Proti vazbě na výrobek zejména nemůže svědčit skutečnost, že na příslušných baleních výrobků jsou současně dále uvedeny také ochranné známky různých podniků, protože se přitom jedná o typickou koexistenci kolektivních ochranných známek.

Pro funkci kolektivní ochranné známky není nezbytné, aby vždy označovala určité vlastnosti zboží. Naopak, stačí, že upozorňuje na příslušnost ke sdružení.

Rozhodnutí Tribunálu dostatečně nezohlednilo diferenciaci mezi různými uživateli označení, která je uvedena ve stanovách žalobkyně.

K užívání dochází i za účelem získání odbytového trhu, a to – v souladu s povahou kolektivní ochranné známky – s cílem zachovat nebo zlepšit postavení kolektivu na trhu vůči konkurujícím kolektivům, zejména vůči konkurujícím duálním systémům a vůči podnikům, které nejsou členy sdružení.

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) (Úř. věst. 2009. L 78, s. 1).