Language of document :

Appel iværksat den 20. februar 2019 af Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 12. december 2018 i sag T-253/17 – Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

(Sag C-143/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (ved advokat P. Goldenbaum)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom truffet af Retten (Fjerde Afdeling) den 12. december 2018 i sag T-253/17 ophæves.

De for førsteinstansen nedlagte påstande tages til følge, og der træffes endelig afgørelse i sagen, subsidiært hjemvises sagen til Den Europæiske Unions Ret.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellen er støttet på en tilsidesættelse af EU-retten – artikel 15, stk. 1, artikel 51, stk. 1, litra a), og artikel 66, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 1 . Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at der alene er gjort retsbevarende brug af EU-kollektivmærketfor vareemballager, men ikke for varer i klasse 1-34, på hvis vareemballage varemærket er påført. Ganske vist foretog Retten derved passende konstateringer vedrørende forståelsen af brugen af varemærket ved markedsføring, men den begik en retlig fejl, idet den ikke anså dette som anvendelse med hensyn til selve varen.

Appellanten har gjort gældende, at Retten foretog en urigtig retlig bedømmelse. Retten begik en retlig fejl i dens retlige bedømmelse, idet den fastslog, at der ikke var tale om brug af kollektivmærket for varer, og at der kun var tale om en retsbevarende brug af EU-varemærket for emballager.

Det afgørende for, at der er tale om brug for varer er, at tegnet henviser til den sammenslutning, som producenterne er medlemmer af, og ikke til den sammenslutning, som emballageleverandørerne er medlemmer af. Varerne og vareemballagerne bliver markedsført som en salgsenhed.

Tegnets henvisningsfunktion består i, at bortskaffelse og genanvendelse som følge af, at vareproducenten er omfattet af sagsøgerens licensaftaleordning, kan foregå under den af sagsøgeren forvaltede dual-ordning.

Det er ikke korrekt at afvise en brug for varer med henvisning til, at forskellige virksomheders tegn benyttes samtidigt på de omhandlede vareemballager, eftersom kollektivmærker ofte anvendes sammen med andre mærker.

Det er ikke påkrævet for et kollektivmærkes funktion, at det altid skal angive særlige egenskaber ved varerne. Det er nemlig tilstrækkeligt, at kollektivmærket henviser til medlemskab af en sammenslutning.

Rettens afgørelse tog ikke tilstrækkelig hensyn til opdelingen mellem de forskellige licenshavere i appellantens bestemmelser for det anfægtede varemærkes benyttelse.

Varemærket blev også brugt med det formål at skabe en afsætningsmulighed og navnlig – i overensstemmelse med kollektivmærkets art – med henblik på at bevare og/eller fremme sammenslutningens markedsposition sammenlignet med andre sammenslutninger, navnlig konkurrerende dual-ordninger, og/eller virksomhedssegmenter, som ikke er medlemmer sammenslutningen

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (kodificeret udgave) (EUT 2009, L 78, s. 1).