Language of document :

Valitus, jonka Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH on tehnyt 20.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-253/17, Der Grüne Punkt v. EUIPO, 12.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-143/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (edustaja: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

Unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) 12.12.2018 asiassa T-253/17 antama valituksenalainen tuomio on kumottava

ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt vaatimukset on hyväksyttävä ja asia on ratkaistava lopullisesti, toissijaisesti asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen

vastapuoli on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksen mukaan unionin oikeutta, nimittäin asetuksen N:o 207/20091 15 artiklan 1 kohtaa, 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 66 artiklan 1 kohtaa on rikottu. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi oikeudellisesti virheellisesti, että EU-yhteisömerkkiä on käytetty oikeudet säilyttävällä tavalla vain pakkauksille, mutta ei luokkiin 1–34 kuuluville tavaroille, joiden pakkaukset on varustettu tavaramerkillä. Tällä tavoin se tosin teki paikkansa pitäviä toteamuksia siitä, kuinka kohdeyleisö käsittää tavaramerkin käytön, mutta jätti virheellisesti katsomatta, että käyttö koskee itse tavaroita.

Valittaja väittää, että oikeudellinen arviointi on virheellinen. Kun unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei yhteisömerkkiä ole käytetty tavaroille ja totesi, että EU-tavaramerkkiä on käytetty tavaramerkkioikeudet säilyttävällä tavalla vain pakkauksille, se teki oikeudellisesti virheellisen arvioinnin.

Ratkaisevaa tavaraliitynnän osalta on, että merkki viittaa tavaranvalmistajan kuulumiseen yhteenliittymään eikä pakkauksenvalmistajan kuulumiseen yhteenliittymään. Tavara ja tavaran pakkaus lasketaan liikkeelle myyntiyksikkönä.

Merkin viitetehtävän mukaisesti jätehuolto ja lajittelu voidaan sen vuoksi, että tavaranvalmistaja kuuluu valittajan lisenssisopimusjärjestelmään, suorittaa valittajan kyseessä olevan kaksiosaisen järjestelmän avulla.

Tavaraliityntää ei voi kumota se, että kyseisissä tavarapakkauksissa käytetään samanaikaisesti lisäksi eri yritysten tavaramerkkejä, koska tällöin on kyse juuri tyypillisestä yhteisömerkkien rinnakkaisuudesta.

Yhteisömerkin tehtävän kannalta ei ole tarpeellista, että merkin pitäisi osoittaa tavaroiden tiettyjä ominaisuuksia. Pikemminkin on riittävää, että yhteisömerkki viittaa kuulumiseen yhteenliittymään.

Unionin yleisen tuomioistuimen päätöksessä ei ole kiinnitetty riittävää huomiota eroon eri haltijoiden välillä valittajan yhtiöjärjestyksessä.

Käyttö tapahtuu myös markkinoiden luomiseksi, ja erityisesti – yhteisömerkin luonteen mukaisesti – tavoitellaan yhteenliittymän markkina-aseman säilyttämistä ja/tai parantamista kilpaileviin yhteenliittymiin nähden, erityisesti kilpaileviin kaksiosaisiin järjestelmiin ja/tai yhteenliittymiin kuulumattoman sektorin yrityksiin nähden.

____________

1 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto) (EUVL 2009, L 78, s. 1).