Language of document :

Žalba koju je 20. veljače 2019. podnio Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-253/17, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

(predmet C-143/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (zastupnik: P. Goldenbaum, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da se:

ukine presudu Općeg suda (četvrto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-253/17 koja se pobija žalbom;

prihvati zahtjeve istaknute u prvostupanjskom postupku i konačno odluči u sporu, a podredno, vrati predmet Općem sudu Europske unije;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba se temelji na povredi prava Unije – članka 15. stavka 1., članka 51. stavka 1. točke (a) i članka 66. stavka 1. Uredbe br. 207/20091 . Opći sud je pogrešno primijenio pravo kad je utvrdio uporabu zajedničkog žiga EU-a  radi zadržavanja stečenih prava samo za ambalažu, ali ne za proizvode iz razreda 1. do 34., čija je ambalaža označena žigom. Utvrđenja suda su u vezi s razumijevanjem uporabe žiga u prometu bila točna, međutim, sud je pogrešno ocijenio da se on ne koristi za same proizvode.

Žalitelj se poziva na pogrešnu pravnu ocjenu. Ta je pravna ocjena pogrešna s obzirom na to da Opći sud nije utvrdio uporabu zajedničkog žiga u pogledu proizvoda te je prihvatio uporabu žiga EU-a radi zadržavanja stečenih prava samo za ambalažu.

U pogledu proizvoda odlučujuće je da se znak odnosi na članstvo u udruženju proizvođača proizvoda a ne na članstvo u udruženju proizvođača ambalaže. Proizvod i ambalaža proizvoda stavljaju se na tržište kao prodajna jedinica.

Pokazna funkcija znaka je da se zbrinjavanje i oporaba na temelju pripadnosti proizvođača sustavu ugovora o licenciji tužitelja može provesti putem njegova dvojnog sustava.

Osobito, u odnosu na proizvod ne može se suprotstaviti to da su se na predmetnim ambalažama proizvoda istovremeno također koristili i žigovi različitih poduzeća jer je tada samo riječ o tipičnom supostojanju zajedničkih žigova.

Za funkciju zajedničkog žiga nije nužno da se njime uvijek identificiraju određene kvalitete robe. Naprotiv, dovoljno je da se zajedničkim žigom upućuje na pripadnost nekom udruženju.

Odlukom Općeg suda nije se u dovoljnoj mjeri uzelo u obzir razlikovanje između različitih nositelja u tužiteljevu statutu.

Uporaba se također odvija u svrhu razvoja tržišta, odnosno – u skladu s prirodom zajedničkog žiga – s ciljem da se održi i/ili poboljša tržišni položaj kolektiva i/ili segment nepovezanih poduzeća u odnosu na konkurentne kolektive, posebno konkurentne dvojne sustave.

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009 o žigu Zajednice (kodificirana verzija), (SL 2009, L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)