Language of document :

Pritožba, ki jo je Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH vložila 20. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-253/17, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-143/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (zastopnica: P. Goldenbaum, odvetnica)

Druga stranka v pritožbenem postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi s to pritožbo izpodbijano sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-253/17;

ugodi tožbenim razlogom, ki so bili navedeni na prvi stopnji, in dokončno odloči o sporu ali, podredno, zadevo vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču Evropske unije;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba temelji na kršitvi prava Unije, in sicer člena 15(1), člena 51(1)(a) in člena 66(1) Uredbe št. 207/20091 . Splošno sodišče je ugotovilo, da gre za resno in dejansko uporabo kolektivne znamke Evropske unije  le pri embalaži, ne pa tudi pri proizvodih iz razredov od 1 do 34, katerih embalaža je označena s to znamko. Pri tem so ugotovitve Splošnega sodišča v zvezi z dojemanjem uporabe znamke s strani upoštevne javnosti sicer pravilne, vendar pa to sodišče te uporabe napačno ni štelo kot uporabo za same proizvode.

Pritožnica Splošnemu sodišču očita napačno uporabo prava. Ker je Splošno sodišče ugotovilo, da se uporaba kolektivne znamke ne nanaša na proizvode, in je pravno veljavno uporabo znamke Evropske unije priznalo le za embalažo, je ta pravna presoja napačna.

V zvezi z nanašanjem na proizvode je bistveno to, da znak kaže na to, da je član združenja proizvajalec proizvoda, in ne proizvajalec embalaže. Proizvod in njegova embalaža se dajeta v promet kot prodajna enota.

Funkcija znaka je, da označuje, da se lahko odstranjevanje in predelava na podlagi članstva izdelovalca proizvoda v sistemu licenčnega sporazuma pritožnice izvaja v skladu s trenutno veljavnim dualnim sistemom pritožnice.

Zlasti nanašanju na proizvode ne nasprotuje to, da se na zadevnih embalažah proizvodov hkrati dodatno uporabljajo tudi znamke različnih podjetij, saj gre pri tem za vzporednost, ki je tipična za kolektivne znamke.

Za funkcijo kolektivne znamke ni nujno, da mora vedno označevati določeno kakovost blaga. Zadošča namreč, da kolektivna znamka kaže na članstvo v nekem združenju.

Splošno sodišče pri odločitvi ni dovolj upoštevalo razlikovanja med različnimi uporabniki znakov v pravilih tožeče stranke, ki urejajo uporabo znamke.

Cilj uporabe je tudi ustvariti trg, in sicer s prizadevanjem da se– glede na naravo kolektivne znamke – ohrani in/ali izboljša tržni položaj kolektiva nasproti konkurenčnim kolektivom, zlasti nasproti konkurenčnim dualnim sistemom in/ali segmentom podjetij, ki niso členi združenja.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (Kodificirano besedilo) (UL 2009, L 78, str. 1).