Language of document :

Överklagande ingett den 20 februari 2019 av der Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-253/17, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-143/19)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (ombud: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddelades av tribunalen (fjärde avdelningen) den 12 december 2018 i mål T-253/17,

bifalla klagandens yrkanden i första instans och avgöra målet slutligt, eller i andra hand, återförvisa målet till tribunalen,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar felaktig rättstillämpning. Då tribunalen fann att endast förpackningarna var föremål för användning av kollektivmärket så att märket kunde bibehållas men inte varorna, gjorde den sig skyldig till felaktig rättstillämpning.

Varumärket ska ange varutillverkarens band med sammanslutningen och inte tillhörigheten för tillverkaren av förpackningarna. Varor och förpackning säljs som en helhet.

Kännetecknets funktion är att ange säljarens tillhörighet till klagandens licenssystem för återvinning och omhändertagande genom det särskilda dubbla systemet.

För att anse att det saknas ett samband med varorna kan det inte anges att olika företags varumärken samtidigt anbringats på den aktuella förpackningen, eftersom det är vanligt att kollektivmärken används vid sidan om andra märken.

Kollektivmärkets funktion kräver inte att en särskild varukvalitet anges. Det är istället tillräckligt att kollektivmärket anger medlemskap i en viss organisation.

Tribunalen tog inte tillräcklig hänsyn till skillnaden mellan de olika användarna i klagandens bestämmelser för kännetecknet.

Varumärket användes även för att skapa en marknad och särskilt, i överensstämmelse med kollektivmärkets natur, bibehålla och/eller stärka ställningen på marknaden i jämförelse med andra konkurrenande kollektivmärken, särskilt konkurrerande dubbla system och med de företag som inte tillhör sammanslutningen.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) EUT L 78, 2009, s. 1