Language of document :

Жалба, подадена на 7 януари 2019 г. от BI срещу определението, постановено от председателя на Общия съд на 26 ноември 2018 г. по дело T-626/18 ПП, BI/Европейска комисия

(Дело C-99/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: BI

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 21 май 2019 г. Съдът на Европейския съюз (седми състав) отхвърля жалбата и осъжда загубилата страна да заплати съдебните разноски.

____________