Language of document :

Appel iværksat den 7. januar 2019 af BI til prøvelse af kendelse afsagt af Rettens præsident den 26. november 2018 i sag T-626/18, AJ og BI mod Europa-Kommissionen

(Sag C-99/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: BI

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Den Europæiske Unions Domstol (Syvende Afdeling) har ved kendelse af 21. maj 2019 forkastet appellen og bestemt, at den tabende part betaler sagsomkostningerne.

____________