Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 7. janvārī BI iesniedza par Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 26. novembra rīkojumu lietā T-626/18 AJ BI/Eiropas Komisija

(Lieta C-99/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: BI

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Eiropas Savienības Tiesa (septītā palāta) ar 2019. gada 21. maija rīkojumu noraidīja apelācijas sūdzību un piesprieda lietas dalībniecei, kurai spriedums bija nelabvēlīgs, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________