Language of document :

Odwołanie od postanowienia prezesa Sądu wydanego w dniu 26 listopada 2018 r. w sprawie T-626/18 AJ, BI / Komisja Europejska, wniesione w dniu 7 czerwca 2019 r.

(Sprawa C-99/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: BI

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (siódma izba) postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. odrzucił odwołanie i orzekł, że koszty postępowania ponosi strona przegrywająca.

____________