Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 19 април 2019 г. — Porin kaupunki

(Дело C-328/19)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein hallinto-oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Porin kaupunki

Други страни в производството: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Преюдициални въпроси

Следва ли член 1, параграф 2, буква а) от Директива 2004/18/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги да се тълкува в смисъл, че моделът на отговорната община във вида, уреден от разглеждания договор за сътрудничество между общини, отговаря на условията за прехвърляне на правомощия, което не попада в приложното поле на Директивата (решение Remondis, C-51/15), или на условията за хоризонтално сътрудничество, спрямо което не се прилага задължението да се отправи покана за участие в състезателна процедура (решение Piepenbrock, C-386/11 и цитираната съдебна практика), или в този случай е налице трета различна хипотеза?

Доколкото моделът на отговорната община съгласно договора за сътрудничество отговаря на условията за прехвърляне на правомощия, в случай че след прехвърлянето на правомощия са възложени поръчки, следва ли публичноправният орган, на когото са прехвърлени правомощията, да се счита за възложител, и може ли този публичноправен орган въз основа на прехвърлените му от другите общини правомощия в качеството на отговорна община да възлага поръчки за услуги на свързано с него образувание, без да отправи покана за участие в състезателна процедура, дори ако без института на отговорната община възлагането на тези поръчки за услуги би било задължение на самите общини, прехвърлили правомощията?

Ако се приеме обаче, че моделът на отговорната община съгласно договора за сътрудничество отговаря на условията за хоризонтално сътрудничество, могат ли участващите в сътрудничеството общини, без да отправят покана за участие в състезателна процедура, да възлагат поръчки за услуги на една от участващите в сътрудничеството общини, която възлага тези поръчки на свързано с нея образувание, без да отправи покана за участие в състезателна процедура?

В рамките на преценката дали дадено дружество осъществява съществена част от своята дейност за общината, под чийто контрол се намира, взема ли се под внимание при определянето на частта от оборота, която е свързана с тази община, оборотът на дружество, което е собственост на общината и извършва транспортна дейност по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/20072 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (наричан по-нататък „Регламент за обществените услуги за пътнически превоз“), доколкото дружеството реализира този оборот от транспортна дейност, организирана от въпросната община в качеството на компетентен орган по смисъла на Регламента за обществените услуги за пътнически превоз?

____________

1     OB L 134, 2004 г., стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г, глава 6, том 8, стр. 116, поправка OB L 182, 2008 г., стр. 282.

2 ОВ L 315, 2007 г., стр. 1.