Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 19. aprillil 2019 – Porin kaupunki

(kohtuasi C-328/19)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Porin kaupunki

Teised menetlusosalised: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ1 ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta artikli 1 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et selline vastutava omavalitsusüksuse mudel, mis on kasutusele võetud käesolevas asjas kõnealuses omavalitsusüksuste koostöölepingus, vastab direktiivi kohaldamisalast välja jääva pädevuse üleandmise tingimustele (kohtuotsus Remondis, C-51/15) või hankemenetluse korraldamise kohustusega hõlmamata horisontaalse koostöö tingimustele (kohtuotsus Piepenbrock, C-386/11, ja seal viidatud kohtupraktika) või on tegemist mõne muu ehk kolmanda juhtumiga?

2.    Kui koostöölepingu kohane vastutava omavalitsusüksuse mudel vastab pädevuse üleandmise tingimustele: Kas pärast pädevuse üleandmist toimuval hankelepingu sõlmimisel loetakse avalikku asutust, kellele on pädevus üle antud, hankijaks ja kas kõnealune avalik asutus saab talle teiste omavalitsusüksuste poolt üle antud pädevusele tuginedes tellida asjaomased teenused, korraldamata hankemenetlust, endaga seotud üksuselt ka siis, kui vastutava omavalitsusüksuse instituudi puudumise korral oleks kõnealuste teenuse osutamise lepingute sõlmimine olnud pädevuse üle andnud omavalitsusüksuste endi kohustus?

3.    Kui koostöölepingu kohane vastutava omavalitsusüksuse mudel vastab horisontaalse koostöö tingimustele: Kas koostöös osalevad omavalitsusüksused saavad hankemenetlust korraldamata tellida kõnealused teenused ühelt koostöös osalevalt omavalitsusüksuselt, kes on kõnealuste teenuste osutamise lepingud hankemenetlust korraldamata sõlminud endaga seotud üksusega?

4.    Kas hinnates, kas äriühing, kes on veoteenuste pakkuja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1370/2007,2 mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70, tähenduses, teostab olulise osa oma tegevusest teda kontrolliva omavalitsusüksuse tarbeks, võetakse omavalitsusüksuse tellimuste arvelt tekkiva käibe arvutamisel arvesse omavalitsusüksuse omandis oleva äriühingu käivet osas, mis tekib äriühingul veoteenustest, mida korraldab omavalitsusüksus kui pädev asutus avaliku reisijateveoteenuse määruse tähenduses?

____________

1 ELT 2004, L 134, lk 114.

2 ELT 2007, L 315, lk 1.